این روزها

اهدای جایزه بهترین مترجم فرانسه زبان به حسن ختام :

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8602250459

بزرگداشت شارل-هانری دوفوشه کور، مترجم فرانسوی حافظ در محل کتابخانه ملی یکشنبه 23اردیبهشت:

http://www.farsnews.com/php?nn=8602240136&tt

مراسم بزرگداشت محمدعلی موحد:

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=487041

جشن تولد عجیب برای همینگوی:

http://www.ketabnews.com/detail-4108-fa-11.html

یابود حکیم ابولقاسم فردوسی:

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=486616

فهرست نهایی جایزه کتاب تریلیوم کانادا:

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=487159