ره تاریک با پاهای من پیکار دارد

به هر دم زیر پاییم راه را با آب الوده

به سنگ اکنده و دشوار دارد ،

به چشم پا ولی من راه خود را می سپارم.

جهان تا جنبشی دارد رود هر کس به راه خود ،

عقاب پیر هم غرق است مست اندر نگاه خود.

نباشد هیچ کار سخت کان را در نیابد فکر آسان ساز،

شب از نیمه گذشته ست ،خروس دهکده بر داشته ست آواز،

چرا دارم ره خود را رها من

بخوان ای همسفر با من !

........................

............................

................................

*نیما یوشیج *-بخوان ای همسفر بامن