شعر زیرکه اخرین شعر از مجموعه آهنگهای فراموش شده احمد شاملو است تقدیم شد به نیما .

آهنگهای فراموش شده شامل هفت کتاب شعر است شاملو ان را در سن 22 سالگی در176صفحه منتشرکرد.که شامل هفت کتاب قصه وشعر است.

                ***

درخت کجی هست در باغ من

که از اره و تیشه با کیش نیست

نه از باد و توفان گزندیش هست

نه از برف و بارانش اندیشه ئی ست

 

درختی است خشکیده و زشت و کج

که از تربیت هیچ نابرده بوی

بسی باغ من دلگشا بود و خوب

گراین شاخهء کج نبود اندر اوی

 

چنان است این شاخه در باغ من

که زخمی به رخسارهء گلرخان

ویا نقشی از چهره ئی هولناک

به قاب طلای جواهرنشان

 

دریغا ،دریغا که این شاخ کج

همه منظر باغ را کرده زشت

بسی زشت ترزانکه آید به کار

به کاخی زمرمر &یکی پاره خشت

 

چه ها کردم از جاش تا برکنم

همه بی اثر ماند تدبیرهام

به کارش زدم خیره نیرنگ ها

به سنگ امد اما همه تیرهام

 

به سگ ماند این شاخهء کج، که چون

کنی راست دم ورا ، لج کند

به چوبش ببندی وقیدش نهی

چوبگشائیش بازدم کج کند

 

به بوجهل می ماند این شاخ کج

کز و مرمرا هیچ تدبیر نیست

گر او شاخه باشد ، تبر تربیت

تبر را بر او هیچ تاثیر نیست.

 

قلهک ، 14فروردین 1326 ه.ش.